Šabac poslovno
Šabac poslovno
Unesite podatke za registraciju:
Podatci osobe za kontakt: Ime i prezime osobe za kontakt u vezi sa saradnjom sa sabacposlovno.rs. Ne prikazuje se u profilu vaše firme na našem portalu.
Email osobe za kontakt u vezi sa saradnjom sa sabacposlovno.rs. Ne mora biti isti kao email firme koji će se prikazivati u profilu. Ovaj email će se koristiti prilikom prijave na portal.
Telefon osobe za kontakt u vezi sa saradnjom sa sabacposlovno.rs. Ne mora biti isti kao telefon firme koji će se prikazivati u profilu.

Lozinka za prijavu na sistem: Lozinka koju ćete koristiti prilikom prijavljivanja na panel za podešavanja u vezi sa promocijom Vaše firme na sabacposlovno.rs. Mora sadržati minimum 8 karaktera (slova, brojeva...).


Podatci o firmi: Naziv firme koji će se prikazivati na našem portalu.
Adresa firme koja će se prikazivati na našem portalu.


Telefon firme koji će se prikazivati na našem portalu. Ne mora biti isti kao telefon kontakt osobe.
Internet adresa firme (npr: www.firma.rs) koji će se prikazivati na našem portalu.